اقامت دائم ایران(5 ساله)

بازدید : 1635   |      

کد محصول : ویزا5 ساله ایران(اقامت 5 ساله)

*اخذ اقامت دائم ایران طبق ماده 35 فقط به مبلغ 50 هزار دلار برای کلیه اعضای درجه یک خانوده
*ارزش سرمایه 200 سهم از سهام یک کارخانه 10000 سهمی فعال به ارزش 45000 دلار
*ثبت شرکت با مالکیت 100 درصد به نام سرمایه گذار
*کلیه حقوق شهروندی ایران شامل: گواهینامه ، بیمه ، حساب بانکی، خریدملک و غیره
*ورود یک خودرو به مدت 5 سال بدون پرداخت عوارض
*تمدید اقامت بعد از 5 سال بدون هزینه

*اخذ اقامت دائم ایران طبق ماده 35 فقط به مبلغ 50 هزار دلار برای کلیه اعضای درجه یک خانوده
*ارزش سرمایه 200 سهم از سهام یک کارخانه 10000 سهمی فعال به ارزش 45000 دلار
*ثبت شرکت با مالکیت 100 درصد به نام سرمایه گذار
*کلیه حقوق شهروندی ایران شامل: گواهینامه ، بیمه ، حساب بانکی، خریدملک و غیره
*ورود یک خودرو به مدت 5 سال بدون پرداخت عوارض
*تمدید اقامت بعد از 5 سال بدون هزینه